KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI

VERİ SORUMLUSU KİMLİĞİ

UNVAN: GÜNEŞ TURİZM SANAYİ İNŞAAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

VERGİ NO: 4340058073

TELEFON: 5326120076

KEP: gunestrzm@hs01.kep.tr

E-POSTA: serdar.aydogan@teosvillage.com

SUBDOMAIN: gunestur.kvksis.com

ADRES: SIĞACIK MAHALLESİ. 3219 SOKAK NO:27 SEFERHİSAR/İZMİR


1.AMAÇ

GÜNEŞ TURİZM SANAYİ İNŞAAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (“Şirket”) olarak; üyelerimiz, ziyaretçilerimiz, tedarikçilerimiz ve çalışanlarımız dahil gerçek kişilerin kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve insan haklarına ilişkin ülkemizin tarafı olduğu uluslararası sözleşmeler ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) başta olmak üzere ilgili mevzuata uygun olarak işlenmesi ve verisi işlenen ilgili kişilerin haklarını etkin şekilde kullanılmasının sağlanması önceliğimizdir.

Bu nedenle, sayılanlarla sınırlı olmamak üzere; çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin, müşterilerimizin, ziyaretçilerimizin, üyelerimizin, internet sitemizi ve uygulamalarımızı ziyaret eden kullanıcılarımızın, kısacası faaliyetlerimiz sırasında edindiğimiz tüm kişisel verilere ilişkin verinin işlenmesi, saklanması, aktarılmasına ilişkin işlemleri GÜNEŞ TURİZM SANAYİ İNŞAAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasına (“Politika”) göre gerçekleştirmekteyiz.

Kişisel verilerin korunması ve kişisel verileri toplanan gerçek kişilerin temel hak ve hürriyetlerinin gözetilmesi kişisel verilerin işlenmesine ilişkin politikamızın temel prensibidir. Bu nedenle kişisel verinin işlendiği tüm faaliyetlerimizi, özel hayatın gizliliğinin korunması, haberleşmenin gizliliği, düşünce ve inanç özgürlüğü, etkili kanun yollarını kullanma haklarını gözeterek sürdürmekteyiz.

Kişisel verilerin korunması için mevzuat ve güncel teknolojiye uygun şekilde ilgili verinin niteliğinin gerektirdiği tüm idari ve teknik koruma tedbirlerini almaktayız.

İşbu Politika, ticari veya sosyal sorumluluk ve benzeri faaliyetlerimiz sırasında paylaşılan kişisel verilerin KVKK’da anılan ilkeler çerçevesinde işlenmesi, saklanması, aktarılması ve silinmesi ya da anonim hale getirilmesine dair izlediğimiz yöntemleri açıklamaktadır.

2.KAPSAM

Ziyaretçilerimiz, iş bağlantılarımız, iş ortaklarımız, çalışanlarımız, tedarikçilerimiz, üyelerimiz, üçüncü kişiler de dahil olmak üzere Şirket Grubu tarafından işlenen tüm kişisel veriler bu Politika’nın kapsamındadır.

Politikamız, Şirket Grubu’nun sahibi olduğu ya da Şirket tarafından yönetilen, tüm kişisel verilerin işlenmesine yönelik faaliyetlerde uygulanmakta olup KVKK ve kişisel verilere ilişkin ilgili diğer mevzuat ve bu alandaki uluslararası standartlar gözetilerek ele alınmış ve hazırlanmıştır.

3.    TANIM VE KISALTMALAR

3.1.Şirket: GÜNEŞ TURİZM SANAYİ İNŞAAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (“Şirket”)

3.2.Şirket Grubu veya Şirket: GÜNEŞ TURİZM SANAYİ İNŞAAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ve bağlı ortaklık, iştirak ve iş ortaklıklarıdır.

3.3.Açık Rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirmeye ve özgür iradeye dayanarak açıklanan ve veri işleme amacıyla sınırlı olarak verilen onaydır.

3.4.Anonim Hale Getirme: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesidir.

3.5.Çalışan: Şirket Grubu/Şirket Personelidir.

3.6.Hizmet Sağlayıcısı: Şirket Grubunun hizmet aldığı ve/veya verdiği şirket (tedarikçi, taşeron, müşteri vb.) personelidir.

3.7.Kişisel Veri Sahibi (İlgili Kişi): Kişisel verisi işlenen gerçek kişidir.

3.8.Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgidir.

3.9.Özel Nitelikli Kişisel Veri: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verilerdir.

3.10.Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir ver kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, saklanması, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemdir.

3.11.Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak veri sorumlusu adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişidir.

3.12.Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işlenme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasına ve yönetilmesinden sorumlu gerçek veya tüzel kişidir.

3.13.KVK Kurulu: Kişisel Verileri koruma Kurulu’dur.

3.14.KVK Kurumu: Kişisel Verileri Koruma Kurumu’dur.

3.15.KVKK: 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’dur.

3.16.Politika: GÜNEŞ TURİZM SANAYİ İNŞAAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’dır.

4. ROL VE SORUMLULUKLAR

4.1. Veri Sorumlusu

KVKK uyarınca kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem kişisel verilerin işlenmesi anlamına gelmektedir.

Şirket, veri tabanında kayıtlı olan kişisel verilerin, işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyerek, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olup ve Veri Sorumluları Sicili kayıt yükümlülüğü doğduğunda veri sorumlusu kaydını gerçekleştirerek kayıtlı veri sorumlusu sıfatına haiz olacağını beyan eder.

4.2. Veri Sorumlusu Temsilcisi

Şirket bünyesinde yer alan tüm iştirakler için Veri Sorumluları Sicili kayıt yükümlülüğü doğduğu zaman Veri Sorumluları Sicili’ne kayıt için gerekli olan veri sorumlusu temsilcisi atanması gerçekleştirecek olup işbu kişi tüm kişisel verilerin korunması ve işlenmesi, güvenlik önlemlerinin alınması ve düzenli denetimlerin yapılması faaliyetlerinin yönetilmesi ve yürütülmesinden sorumlu bir uzman olacaktır.

4.3.Veri İşleyen

Şirket’in verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiler. (Örneğin; yükleniciler, tedarikçiler gibi)

4.4. Sorumluluk

Kişisel verilerin Şirket adına başka bir gerçek veya tüzel kişi tarafından işlenmesi halinde ise veri sorumlusu olarak Şirket ile veri işleyen kişiler tedbirlerin alınması konusunda müştereken sorumlu olurlar. Şirket; veri sorumlusu olarak, kendisi ile kişisel verilerini paylaşan ilgili kişilere sağladıkları güvenin; iş ortakları, hizmet sağlayıcı, tedarikçi ve yüklenicileri tarafından da aynı şekilde sürdürülmesinin sağlanması için periyodik olarak, veri işleyenlerin gizlilik politikasına uyumunu denetler.

5.    HUKUKİ YÜKÜMLÜLÜKLER

KVKK uyarınca Şirket’in kişisel verilerin korunması ve işlenmesi kapsamında hukuki yükümlülükleri bulunmaktadır. Söz konusu yükümlülükler şu şekilde sıralanmaktadır:

5.1. Aydınlatma Yükümlülüğü

Şirket, kişisel verilerin toplanması sırasında, ilgili kişiyi aydınlatmak ve bu kapsamda ilgili kişiye aşağıdaki hususlarda bilgi vermekle yükümlüdür:

• Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği,

• Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği,

• İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,

• Kişisel verileri toplanmanın hukuki sebebi,

• İlgili kişinin hakları.

Şirket aydınlatma yükümlülüğü kapsamında; farklı araçlar ile ilgili kişileri kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin bilgilendirecektir. Ayrıca Şirket kamuoyuna açık politikaların kişisel veri sahipleri tarafından anlaşılabilir olmasına önem vermektedir. Şirket şirketlerin internet sayfalarındaki üyelik ve gizlilik sözleşmesinde yukarıda ifade edilen hususlara ilişkin bilgiler yer almaktadır. İlgili Kişilerin ne şekilde bilgilendirileceğine dair hangi araçların kullanılacağı iç politikalar ile belirlenmiştir.

5.2 Bilgilendirme Yükümlülüğü

KVKK 11. maddesi uyarınca, kişisel verinin temin edildiği ilgili kişinin kişisel verilerinin korunmasına ilişkin hakları (Bölüm 11) belirtildiği gibidir. KVKK 13. maddesi uyarınca Şirket söz konusu haklara ilişkin Şirketin internet adresinde bulunan başvuru formunu doldurarak, yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da bize daha önce bildirdiğiniz ve kayıtlarımızda yer alan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle tarafımıza iletilen talepleri değerlendirerek; İlgili Kişileri bilgilendirmekle yükümlü olup işbu bildirim yasal mevzuat kapsamında belirlenen süre içinde gerçekleştirilecektir.

5.3. Veri Güvenliğini Sağlama Yükümlülüğü

Şirket’in veri sorumlusu sıfatıyla, KVKK 12. maddesinden kaynaklı, veri güvenliğine ilişkin yükümlülükleri işbu Politika’nın 7. bölümde belirtilmektedir.

5.4. Veri Sorumluları Siciline Kaydolma Yükümlülüğü

Şirket KVKK 16. maddesi uyarınca, KVK Kurulu tarafından belirlenen ve ilan edilen süre içinde Veri Sorumluları Siciline kayıt yaptırmakla yükümlülüğü doğduğunda gerekli süreci başlatacak ve sicile kayıt olacaktır.

KVKK 16/3 maddesi uyarınca; işlenen kişisel verinin niteliği, sayısı, veri işlemenin kanundan kaynaklanması veya üçüncü kişilere aktarılma durumu gibi KVK Kurulu tarafından belirlenecek objektif kriterler göz önünde bulundurularak, sicile kaydolma zorunluluğuna getirilecek istisnalara göre iştiraklerden bir kısmı için istisna getirilebilir.

6. KİŞİSEL VERİLERİN SINIFLANDIRILMASI

6.1. Kişisel Veriler

KVKK kişisel verileri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi olarak tanımlamaktadır. Bu bağlamda, kişinin verilerinin belli veya belirlenebilir olması (bir başka bilgi ile bir araya getirildiğinde kişiye ulaşılması) gerekmektedir. Bir kişinin adı, soyadı, doğum tarihi ve yeri, kimlik, sosyal güvenlik numarası, telefon numarası, adresi, görüntüleri, ödeme bilgileri, sağlık bilgileri ve benzeri bilgiler kişisel veri tanımına girmektedir.

Kişisel Verilerin Korunması’nın konusu verisi işlenen gerçek kişiler olup, tüzel kişiler kapsam dışında bırakılmıştır. Bu nedenle, bir tüzel kişinin sicil numarası, ticaret unvanı ve sicil bilgileri gibi içerisinde gerçek kişiye ait bilgi içermeyen bilgiler, KVKK gereği kişisel veri olarak korunmamaktadır. Bu nedenle işbu Politika tüzel kişilere ait verilere uygulanmaz.

6.2. Özel Nitelikli Kişisel Veriler

Özel nitelikli kişisel veriler; öğrenildiği taktirde ilgili kişinin mağdur olmasına veya ayrımcılığa maruz kalmasına neden olabilecek nitelikteki bilgiler olup; KVK Kanunu 6. maddesinin 1. fıkrasında şu şekilde sayılmaktadır: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi, veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf yada sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkumiyeti, ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileridir. Özel nitelikli kişisel verilerin kanunda açıkça yetki verilen durumlar dışında ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasaktır.

Bu kapsamda; Şirket tarafından bu tür kişisel veriler Kanun gereği işlenmesi gereken durumlar dışında işlenmez veya ilgilinin açıkça rızası alınarak KVKK 5. Ve 6. maddesi uyarınca belirtilen şartlara uygun olarak işlenir.

7. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ POLİTİKASI

7.1. Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Uyulacak İlkeler:

Toplanan tüm kişisel veriler, KVKK 4. maddesinde sayılan ilkelere uygun ve 5. ve 6. maddelerinde belirtilen şartlar ile uyumlu bir şekilde işlenmelidir. Şirket, KVKK 4. maddesi uyarınca; kişisel verilerin işlenmesi konusunda hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel, belirli, açık ve meşru amaçlar güderek, amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü biçimde kişisel verileri işlemekle sorumludur.

Bu demektir ki;

Şirket kişisel verilerin işlenmesi sırasında kanunların ve diğer hukuki düzenlemelerin öngördüğü ilkelere uygun şekilde hareket etme mecburiyetindedir.

Şirket dürüstlük kurallarına uygun olmanın gereği kişisel verilerin işlenmesi sırasında şeffaf olmalı, bilgilendirme ve aydınlatma yükümlülüğüne uymalıdır.

Şirket kişisel verilerin meşru ve hukuka uygun sebeplerle, yani ancak yasal olarak açıkça belirli ve hukuka uygun olan sınırlı amaçlarla işlemelidir.

Şirket kişisel verileri yürütmekte olduğu faaliyetlere bağlı olarak işlemelidir.

Şirket kişisel verileri gerekli olduğu ölçüde işlemelidir. Bu kapsamda orantılık ilkesi dikkate alınmalıdır ve kişisel veriler amacın gerektirdiği dışında kullanılmamalıdır. Ayrıca amaca ulaşmayı sağlayacak ölçü aşılarak ihtiyaç olmayan veya ihtiyaç duyulmayan kişisel verilerin işlenmesinden kaçınılmalıdır.

Şirket kişisel verileri, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etmelidir. Mevzuatta öngörülen saklama süresinin sona ermesi veya işleme amacının ortadan kalması durumunda kişisel verileri silmekte, yok etmekte veya anonim hale getirmekteyiz. Saklama sürelerine ilişkin ilke ve prosedürlerimiz işbu Politika’nın 9. bölümünde detaylandırılmaktadır.

7.2. Şirket’in Kişisel Verileri İşleme Amaçları:

Şirket kişisel verileri KVKK 5 ve 6. maddeleri ile uyumlu olarak bu ve benzeri amaçlar için işlemektedir:

Kişisel iletişim verileri: Adı- soyadı, telefon, e-mail bilgileri siteye kullanıcı kayıt ve iletişim amaçlı kullanılmaktadır.

Demografik, Site ve Uygulama Gezinim Verileri ve Diğer veriler: kullanıcıların ilgi alanlarını tanımlayarak toplanan verilerin iş geliştirme, pazarlama, iletişim gibi operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi ve geliştirilmesi ile birlikte kullanıcı deneyimini arttırarak daha iyi hizmet vermek için kullanılmaktadır.

Yukarıda ifade edilen veri bazlı amaçlar dışında genel olarak aşağıda belirtilen hususlar için de veri toplanmaktadır:

Şirket Grubu üyelerine elektronik posta ile bülten göndermek ya da bildirimler de bulunmak,

Şirket Grubu üyesi ya da kullanıcıların sorularınızı cevaplamak ve etkin bir müşteri hizmeti sunmak,

Şirket Grubu üyelerine yeni hizmetler hakkında bilgi vermek,

Şirket Grubu veya iş birliği içinde olduğu kişiler tarafından doğrudan pazarlama yapmak,

Şirket Grubu üyelerine gerektiğinde temas kurmak,

Faaliyetlerimizi yürütmek,

Sözleşme kapsamında ve hizmet standartları çerçevesinde destek hizmeti sağlamak,

Üyelerimizin/ziyaretçilerimizin tercih ve ihtiyaçlarını tespit etmek ve verdiğimiz hizmetleri bu kapsamda şekillendirmek, güncellemek,

Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde, hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirilmesini sağlamak,

Pazar araştırmaları ve istatistiksel çalışmalar yapabilmek,

İş başvurularını değerlendirmek,

7.3. Kişisel Verilerin Hukuka Uygun Olarak İşlenmesinin Sağlanması:

Şirket Grubu, kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesi için aşağıdaki teknik tedbirleri almak,

Kişisel verilerin Kanun’a uygun bir şekilde işlenmesi ve depolanması için şirket içi organizasyonu yapmak,

Kişisel verilerin depolanacağı veri tabanlarının güvenliğini sağlamak için teknik altyapıyı oluşturmak,

Oluşturulan teknik alt yapının ve süreçlerin denetlenmesini sağlamak,

Alınan teknik önlemlerin ve denetim süreçlerinin raporlanmasına ilişkin prosedürler belirlemek,

ile yükümlüdür.

Şirket Grubu, kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesi için aşağıdaki idari tedbirleri alır:

Şirket çalışanlarını kişisel verilerin hukuka uygun bir şekilde korunması ve işlenmesine ilişkin bilgilendirmek ve eğitmek,

Şirket çalışanları ile yapmış olduğu sözleşmelerde, belgelerde veya politikalarda, şirket çalışanları tarafından kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesi durumlarında alınacak tedbirleri kayıt altına almak,

Birlikte çalıştığı veri işleyicilerinin ve ortaklarının kişisel verilerin işlenmesi faaliyetlerini denetlemek.

7.4. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi:

Özel nitelikli kişisel veriler kanunlarda öngörülen ve KVK Kurulu’nun öngördüğü idari ve teknik tedbirler alınarak ve açık rıza var ise veya mevzuatın zorunlu kıldığı hallerde, tarafımızdan işlenir.

Sağlık ve cinsel hayata ilişkin özel nitelikli kişisel veriler, kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenebilmekte olduğundan, tarafımızdan çalışanlarımızın verisi dışında işlenmez. Çalışanlarımıza ait bu tür veriler ise kanunlarda öngörülen kişilerce işlenebilir.

7.5. Çerezler Üzerinden Toplanan Kişisel Verilerin İşlenmesi:

Çerezleri, internet sayfalarımız veya mobil uygulamalarımızın işleyiş biçimini ve kullanımını geliştirmeye yönelik olarak kullanmakta ve dijital platformlarımızda geçirdiğiniz vakti daha verimli ve keyifli hale getirmeye çalışmaktayız. Bunlara ek olarak, internet sitelerimiz ve mobil uygulamalarımızda yaptığınız tercihleri hatırlamaya yönelik bazı çerezlerden yararlanmakta ve bu sayede size geliştirilmiş ve kişiselleştirilmiş bir deneyim sağlamaktayız.

Dijital platformlarımızda yer alan çerezler üzerinden kişisel verilerinizi toplayabilir, topladığımız verileri işleyebilir, aktarabilir ve saklayabiliriz.

Kullandığımız çerezlere ilişkin detaylı bilgiye “Çerez Politikası” ndan ulaşabilirsiniz.

7.6. Kişisel Verilerin İşlenmesinde Açık Rızanın Aranmadığı İstisnai Haller:

Aşağıda sayılan ve kanundan doğan istisnai hallerde açık rıza alınmadan kişisel verileri işleyebiliriz:

• Kanunlarda açıkça öngörülmesi;

• Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması;

• Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması;

• Temel hak ve özgürlüklere zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusu olarak meşru menfaatlerimiz için verilerinizi işlememizin zorunlu olması.

Özel nitelikli kişisel verilerin İlgili Kişi’nin açık rızası olmadan işlenebileceği istisnai durumlar işbu Politika’nın 7.4. maddesinde belirtilmiştir.

8. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI POLİTİKASI

8.1. Yurtiçinde Kişisel Verilerin Aktarımı:

Şirket olarak, kişisel verilerin aktarılması konusunda KVKK’da öngörülen ve KVK Kurulu tarafından alınan karar ve düzenlemelere uygun bir şekilde hareket etmekteyiz.

Mevzuatta yer alan istisnai haller saklı kalmak kaydıyla, kişisel veriler ve özel nitelikli veriler İlgili Kişi’nin açık rızası olmadan başka gerçek kişilere veya tüzel kişilere tarafımızdan aktarılmaz.

KVKK ve sair mevzuatın öngördüğü istisnai hallerde İlgili Kişi’nin açık rızası olmadan da veriler mevzuatta öngörülen şekilde ve sınırlarla bağlı olarak yetkili kılınan idari veya adli kurum veya kuruluşa aktarılabilir.

Ayrıca, mevzuatın öngördüğü istisnai haller ile;

• Politika’nın 7.6. maddesinde açıklanan hallerde,

• Özel nitelikli kişisel veriler hususunda Politika’nın 7.4. maddesinde sayılan hallerde,

• KVK Kurul’unun ve ilgili mevzuatın öngördüğü tedbirlerin alınması ile birlikte İlgili Kişi’nin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlara, açık rıza aranmadan aktarılabilir.

8.2. Yurtdışına Kişisel Verilerinizin Aktarımı:

Kişisel verileri kural olarak İlgili Kişi’nin açık rızası olmadan yurt dışına aktarılmaz. Ancak işbu Politika’nın 7.4. ve 7.6. maddelerinde yer alan istisnai hallerinin birinin var olduğu durumlarda yurt dışında bulunan üçüncü kişilerin ancak:

• KVK Kurulu’nun ilan ettiği yeterli korumanın olduğu ülkelerde bulunması;

• Yeterli korumanın olmadığı ülkelerde yer alması halinde Türkiye’de ve söz konusu yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmeleri ve KVK Kurulu’nun iznin bulunması; hallerinde açık rıza olmadan kişisel veriler yurt dışında aktarılabilir.

8.3. Kişisel Verilerin Aktarıldığı Kurum ve Kuruluşlar

Kişisel veriler;

• Tedarikçilerimize,

• İş ortaklarımız ve iş bağlantılarımıza,

• Bağlı şirketlere,

• Hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına,

• Hukuken yetkili özel hukuk kişilerine,

• Hissedarlarımıza,

yukarıda açıklanan ilke ve kurallara göre aktarılabilir.

8.4. Kişisel verilerin hukuka uygun olarak aktarılmasına ilişkin Şirket tarafından alınan tedbirler:

• Teknik Açıdan Alınan Tedbirler:

Kişisel verileri korumak için sayılanlarla sınırlı olmamak üzere;

• Kişisel verilerin mevzuata uygun olarak işlenmesi ve saklanması için şirket içi teknik organizasyonu yapmakta,

• Kişisel verilerinizin saklanacağı veri tabanlarının güvenliğini sağlamak için teknik altyapıyı oluşturmakta,

• Oluşturulan teknik alt yapının süreçlerini takip etmekte ve denetimlerini yapmakta,

• Aldığımız teknik tedbirlerin ve denetim süreçlerinin raporlanmasına ilişkin prosedürleri belirlemekte,

• Teknik tedbirleri periyodik olarak güncellemekte ve yenilemekte,

• Riskli durumlar yeniden incelenerek gerekli teknolojik çözümler üretilmekte,

• Virüs koruma sistemleri, güvenlik duvarı ve benzeri yazılımsal veya donanımsal güvenlik ürünleri kullanmakta ve teknolojik gelişmelere uygun güvenlik sistemleri kurmaktayız,

• Teknik konularda uzmanlardan hizmet almaktayız.

• İdari Açıdan Alınan Tedbirler:

Kişisel verilerinizi korumak için sayılanlarla sınırlı olmamak üzere;

• Şirket Grubu içerisindeki şirket ve iştirak çalışanları da dahil olmak üzere kişisel verilere erişim politika ve prosedürleri oluşturmakta,

• Çalışanlarımızı kişisel verilerin hukuka uygun bir şekilde korunması ve işlenmesine ilişkin bilgilendirmekte ve eğitmekte,

• Çalışanlarımız ile yaptığımız sözleşmelerde ve/veya oluşturduğumuz Politikalarda, şirket Çalışanlarımız tarafından kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesi durumlarında alınacak tedbirleri kayıt altına almakta,

• Birlikte çalıştığımız veri işleyenler veya veri işleyenlerin ortaklarının kişisel verilerin işlenmesi faaliyetlerini denetlemekteyiz.

9. KİŞİSEL VERİLERİN MUHAFAZASI POLİTİKASI

9.1. Kişisel verilerin ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklanması

Kişisel verileri mevzuatta öngörülen saklama süreleri saklı kalmak kaydıyla, kişisel verilerin işleme amacının gerektirdiği süre boyunca saklamaktayız.

Kişisel verileri birden fazla amaç ile işlediğimiz hallerde, verinin işleme amaçlarının ortadan kalkması veya İlgili Kişi’nin talebi üzerine verilerin silinmesine mevzuatta bir engel olmaması durumunda veriler silinir, yok edilir veya anonimleştirilerek saklanır. Yok etme, silme veya anonimleştirme hususlarında mevzuat hükümleri ve KVK Kurul kararlarına uyulur.

9.2. Kişisel Verilerin Saklanmasına İlişkin Aldığımız Tedbirler

9.2.1. Teknik tedbirler

• Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi ve anonimleştirilmesi için teknik alt yapılar ve bunlara ilişkin denetim mekanizmaları oluşturmakta,

• Kişisel verilerin güvenli şekilde saklanması için gerekli tedbirleri almakta,

• Teknik uzmanlığı olan çalışanlar istihdam etmekte,

• Oluşabilecek risklere karşı iş sürekliliği ve acil durum planları oluşturup bunların uygulanmasına ilişkin sistemler geliştirmekte,

• Kişisel verilerin saklama alanlarına ilişkin teknolojik gelişmeler uyarınca güvenlik sistemleri kurmaktayız.

9.2.2. İdari tedbirler

• Kişisel verilerin saklanması ile ilgili teknik ve idari riskler hakkında çalışanlarımızı bilgilendirerek farkındalık yaratmakta,

• Kişisel verilerin saklanması için üçüncü kişilerle işbirliği yapılması durumunda kişisel verilerin aktarıldığı şirketler ile yapılan sözleşmelere; kişisel verilerin aktarıldığı kişilerin, aktarılan kişisel verilerin korunması ve güvenli saklanması amacıyla gerekli güvenlik tedbirlerinin alınmasına ilişkin hükümlere yer vermekteyiz.

10. KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

10.1. Şirket’in Veri Güvenliğine İlişkin Yükümlülükleri

Kişisel verilerin;

• Hukuka aykırı işlenmesini önlemek,

• Hukuka aykırı erişimini önlemek,

• Hukuka uygun olarak saklanmasını sağlamak,

için teknolojik olanaklar ve uygulama maliyetlerine göre idari ve teknik tedbirler almaktayız.

10.2. Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı İşlenmesini Önlemek İçin Aldığımız Tedbirler

• Şirketimiz içerisinde gerekli denetimleri yapmakta ve yaptırmakta,

• Çalışanlarımızı kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesi hakkında eğitmekte ve bilgilendirmekte,

• Şirketimizin yürüttüğü faaliyetler detaylı olarak tüm iş birimleri özelinde değerlendirilmekte, söz konusu değerlendirme sonucunda ilgili birimlerin gerçekleştirdiği ticari faaliyetler özelinde kişisel verileri işlemekte,

• Kişisel verilerin işlenmesi amacıyla üçüncü kişilerle işbirliği yapıldığı hallerde kişisel verileri işleyen şirketler ile yapılan sözleşmelerde; kişisel verileri işleyen kişilerin gerekli güvenlik tedbirlerinin almasına ilişkin hükümlere yer vermekte,

• Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ifşa edilmesi veya veri sızıntısı olması halinde KVK Kurul’una durumu bildirerek bu hususta mevzuat tarafından öngörülen incelemeleri yapmakta ve tedbirleri almaktayız.

10.2.1. Kişisel Verilere Hukuka Aykırı Erişimi Engellemek İçin Alınan Teknik ve İdari Tedbirler

Kişisel verilerin hukuka aykırı erişimini engellemek için;

• Teknik uzmanlardan hizmet almakta,

• Teknik tedbirleri periyodik olarak güncellemekte ve yenilemekte,

• Şirketimiz içerisinde erişim yetkilendirme prosedürleri oluşturmakta,

• Aldığımız teknik tedbirlerin ve denetim süreçlerinin raporlanmasına ilişkin prosedürleri belirlemekte,

• Şirketimiz içerisinde kullanılmakta olan veri kayıt sistemlerini mevzuata uygun şekilde oluşturmakta ve periyodik olarak denetimlerini yapmakta,

• Oluşabilecek risklere karşı acil yardım planları oluşturup bunların uygulanmasına ilişkin sistemler geliştirmekte,

• Çalışanlarımızı kişisel verilere erişim, yetkilendirme hususlarında eğitmekte ve bilgilendirmekte,

• Kişisel verilerin işlenmesi, saklanması gibi faaliyetler amacıyla üçüncü kişilerle işbirliği yapıldığı hallerde kişisel verilere erişim sağlayan şirketler ile yapılan sözleşmelerde; kişisel verilere erişim sağlayan kişilerin gerekli güvenlik tedbirlerinin alınmasına ilişkin hükümlere yer vermekte,

• Kişisel verilere hukuka aykırı erişimi engellemeyi sağlamak üzere teknolojik gelişmeler dahilinde güvenlik sistemleri kurmaktayız.

10.2.2. Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı İfşası Durumunda Aldığımız Tedbirler

Kişisel verilerin hukuka aykırı ifşasının engellenmesine yönelik idari ve teknik tedbirler almakta ve ilgili prosedürlerimize uygun şekilde bunları güncellemekteyiz. Kişisel verilerin yetkisiz olarak ifşa edildiğinin tespit etmemiz halinde bu durumu İlgili Kişi’ye ve KVK Kurul’una bildirmek için sistem ve alt yapılar oluşturmaktayız.

Alınan tüm idari ve teknik tedbirlere rağmen hukuka aykırı bir ifşa gerçekleşmesi durumunda KVK Kurulu tarafından gerek görülmesi halinde, bu durum, KVK Kurulu’nun internet sitesinde veya başka bir yöntemle ilan edilebilecektir.

10.2.3. Kişisel Verilerin Korunması Konusunda Alınan Tedbirler ve Bunların Denetimi

Şirket Grubu bünyesinde kullanılmakta olan veri kayıt sistemlerinin KVKK ve ilgili mevzuata uygun şekilde oluşturulduğu ve kullanıldığı periyodik olarak takip edilerek denetlenir ve bu konuda yetkili kılınan kişi veya kurula raporlama yapılır.

Şirket, verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişileri kişisel verilerin hukuka uygun bir şekilde korunmasına ilişkin bilgilendirmek ve farkındalık yaratmak; aynı zamanda bu kişilerle akdedilen sözleşmeler çerçevesinde kişisel verilerinin hukuka uygun şekilde korunmasına yönelik hükümler belirlemekle yükümlüdür.

10.2.4. Kişisel Verilerin Yetkisiz Bir Şekilde İfşası Durumunda Alınacak Tedbirler.

Şirket Grubu, kişisel verilerin yetkisiz bir şekilde ifşasının engellenmesine yönelik tedbirler almakla ve buna ilişkin iç politika oluşturmakla yükümlüdür. Buna ek olarak, söz konusu durumlarda veri sorumlusu olarak, kişisel verileri yetkisiz bir şekilde ifşa edilen kişileri ve KVK Kurulunu bilgilendirmekle yükümlüdür.

11. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI

Aydınlatma yükümlülüğümüz kapsamında Kişisel Veri Sahibi’ni bilgilendirmekte ve bu bilgilendirmeye ilişkin sistem ve alt yapılar kurmaktayız. Kişisel Veri Sahibi’nin kişisel verilerinize ilişkin haklarını kullanması için gerekli olan teknik ve idari düzenlemeleri yapmaktayız.

Kişisel Veri Sahibi kişisel verileri üzerinde;

• Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,

• Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

• Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

• Yukarıda bahsedilen düzeltme, silme veya yok etme işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhe bir sonuç ortaya çıkmasına itiraz etme,

• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

11.1. Kişisel Verilere İlişkin Hakların Kullanılması

Kişisel Veri Sahibi, Kişisel verileri ile ilgili talebini KVK Kurul’u tarafından ayrı bir yöntem belirlenmesi halinde bu yöntem ile veya gunestur.kvksis.com adresinden talep oluşturmak kaydı ile gönderebilecektir.

Kişisel Veri Sahibi yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaların içeren başvuruda; talep edilen hususun açık ve anlaşılır olması, talep edilen konunun başvuranın şahsı ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediliyor ise bu konuda özel olarak yetkili olması ve bu yetkinin belgelendirilmesi, ayrıca başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğini tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

Söz konusu talepler bireysel olarak yapılacak olup yetkisiz üçüncü kişilerin kişisel veriler ile ilgili yaptığı talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.

11.2 Başvurunun Değerlendirilmesi

11.2.1. Başvurunun Cevaplandırılma Süresi

Kişisel verilere ilişkin talepler, niteliğine göre en kısa sürede ve her halükârda en geç 30 (Otuz) gün içinde ücretsiz olarak veya KVK Kurulu tarafından ücrete ilişkin yayınlanacak tarifedeki koşulların oluşması durumunda tarifedeki ücret mukabili sonuçlandırılır.

Başvuru sırasında veya başvuru değerlendirilirken ek bilgi ve belge talep edilmesi söz konusu olabilecektir.

11.2.2. Başvuruyu Reddetme Hakkımız

Kişisel veriler ile ilgili başvurular;

• Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi,

• Kişisel verilerin özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi,

• Kişisel Veri Sahibi tarafından alenileştiren kişisel verilerin işlenmesi,

• Başvurunun haklı bir nedene dayanmaması,

• Başvurunun ilgili mevzuata aykırı bir istem içermesi,

• Başvuru usulüne uyulmaması,

hallerinde gerekçelendirilerek reddedilir.

11.3. Başvurunun Değerlendirilme Usulü

İşbu Politika’nın 11.2.1 maddesinde belirtilen cevaplandırma süresinin başlayabilmesi için yapılan taleplerin yazılı ve ıslak imzalı olarak ya da elektronik imzalı ve KEP üzerinden gönderilmesi veya KVK Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle başvuranın kimliğinin tevsik edici bilgi ve belgelerle göndermeniz gerekmektedir.

Talep kabul edilir ise ilgili işlem uygulanır ve yazılı veya elektronik ortamda bildirim yapılır. Talebin reddi halinde ise, gerekçesi açıklanarak yazılı veya elektronik ortamda başvuru sahibine bildirilir.

11.4. Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na Olan Şikâyet Hakkı

Başvurunun reddedilmesi, verdiğimiz cevabı yetersiz bulunması veya süresinde cevap verilmemesi hallerinde; başvuru sahibinin cevabı öğrendiği tarihten itibaren 30 (Otuz) gün ve her halde başvuru tarihinden itibaren 60 (Altmış) gün içerisinde KVK Kurulu’na şikâyette bulunma hakkı bulunmaktadır.

12. DOKÜMANIN YAYINLANMASI VE SAKLANMASI

İşbu veri politikası KVKK kapsamındaki aydınlatma yükümlülüğü ile birlikte kişisel verileri bulunan kullanıcılara bildirilecek ve Şirket’e bağlı sitelerde de yayınlanacaktır. İşbu Politika basılı kâğıt ve elektronik ortamda olmak üzere iki farklı ortamda saklanır.

13. GÜNCELLEME PERİYODU

İşbu Politika en az yılda bir kez gözden geçirilir ve ihtiyaç halinde Dokümantasyon Yönetimi Prosedürü’nde belirlenen esaslar dahilinde güncellenir.

14. YÜRÜRLÜK

İşbu veri politikası yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer ve internet sitesinden kaldırılana kadar yürürlükte kalmaya devam eder.

15. YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI

Yürürlükten kaldırılmasına karar verilmesi halinde, işbu Politika’nın ıslak imzalı eski nüshaları Bölüm Yöneticisi yazılı onayı ile iptal edilerek (İptal kaşesi vurularak veya iptal yazılarak) imzalanır ve 5 yıl süre ile saklanır.

GÜNEŞ TURİZM SANAYİ İNŞAAT